เยาวชน SBAC นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” 12-13,19 พฤศจิกายน 2561

เยาวชน SBAC นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” 12-13,19 พฤศจิกายน 2561

  ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี  สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม  โดย  โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”  We Change World Change ———————————————————— เยาวชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เข้าร่วมงานอบรมผู้นำเยาวชน “โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”  เป้าหมายของโครงการฯ  สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้  คิด  ทำ  โดยการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึก  จิตอาสา มีส่วนร่วม  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิประโยชน์ของตนและผู้อื่น การพิจารณาและคิดวิเคราะห์ การเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคด้วยความปลอดภัย และวิธีรักษาสิทธิ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling 1

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling 1

มูลนิธิ เดอะบอสส์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling ครั้งที่ 1   คุณทูน หิรัญทรัพย์ ผู้จัดการมูลนิธิเดอะบอสส์ และผู้อำนวยการ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM Center) มีโอกาสได้รับมอบหมายในการดำเนินจัดงานการกุศล การแข่งขันโบว์ลิ่ง Boss Charity Bowling ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ Blu O Rhythm & Bowl ชั้น 2 ห้างเมกา บางนา สมุทรปราการที่ผ่านมา

Connect with us