เยาวชน SBAC นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” 12-13,19 พฤศจิกายน 2561

เยาวชน SBAC นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” 12-13,19 พฤศจิกายน 2561

  ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี  สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม  โดย  โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”  We Change World Change ———————————————————— เยาวชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เข้าร่วมงานอบรมผู้นำเยาวชน “โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”  เป้าหมายของโครงการฯ  สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้  คิด  ทำ  โดยการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึก  จิตอาสา มีส่วนร่วม  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิประโยชน์ของตนและผู้อื่น การพิจารณาและคิดวิเคราะห์ การเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคด้วยความปลอดภัย และวิธีรักษาสิทธิ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling 1

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling 1

มูลนิธิ เดอะบอสส์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Boss Charity Bowling ครั้งที่ 1   คุณทูน หิรัญทรัพย์ ผู้จัดการมูลนิธิเดอะบอสส์ และผู้อำนวยการ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM Center) มีโอกาสได้รับมอบหมายในการดำเนินจัดงานการกุศล การแข่งขันโบว์ลิ่ง Boss Charity Bowling ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ Blu O Rhythm & Bowl ชั้น 2 ห้างเมกา บางนา สมุทรปราการที่ผ่านมา

โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

06/10/2014 โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม 3-5 ตุลาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมูลนิธิเดอะบอสส์ร่วมกับสโมสรโรตารี่ กรุงเทพไชน่าทาวน์ คาดหวังเปลี่ยนทัศนคติ เสริมทักษะ ปลูกจิตสำนึก แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม โดยการนำดำเนินการของผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชนฯ YCM (Youth Civic Media Learning Center)            นายสพัชญ์นนท์ เซสพีเดส หรือนายทูล หิรัญทรัพย์  กล่าวว่า การเริ่มต้นปฏิรูปสังคม ด้วยการใส่ใจคุณภาพของเยาชน ปลูกฝังกระบวนความคิดอย่างมีระบบ Process of Thinking ให้กับเยาวชน และให้เยาวชนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ตามบทบาท หน้าที่ของพลเมืองดี จนเรียกได้ว่าเป็น ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

October 6, 2014 Written by phacharaon รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดีผู้นำแก้ภัยชุมชน

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดีผู้นำแก้ภัยชุมชน

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดี ผู้นำแก้ภัยชุมชน : สายตรวจระวังภัย โดยนพดล ศรีทวีกาศ 7 ต.ค. 2557                ปัญหาในชุมชนกทม.มีมากมาย เด็กและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ต้องกลายเป็นเหยื่อของอบายมุขหลากหลายรูปแบบ อดีตพระเอกดัง ทูน หิรัญทรัพย์ มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้อาสาก่อตั้งโครงการ YCM หรือโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม                “รองอ๊อด” ได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักกับโครงการศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคมซึ่งมีอดีตพระเอกดัง

Connect with us