องค์กรสหประชาชาติUNESCAPประเทศไทย จับมือศูนย์เยาวชนพลเมืองดี

01

องค์กรสหประชาชาติUNESCAPประเทศไทย จับมือศูนย์เยาวชนพลเมืองดีสร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคมและมูลนิธิเดอะบอสส์ ประกาศความสำเร็จโครงการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน

04

http://www.idotravellers.com/index.php/2013-11-30-05-05-30/98-2013-12-05-04-08-26/978-unescap

Connect with us