page_1415

11 พฤศจิกายน 2558 รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ร่วมแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดโครงการ “กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน” ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์กรสหประชาชาติ (UNESCAP), กรุงเทพมหานคร และศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) โดยโครงการนี้จะเน้นการรณรงค์สิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ โดยโครงการนี้จะรณรงค์เน้นให้กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง เขียวขจี ปราศจากมลพิษที่ไม่ดีทางอากาศ น้ำ ขยะ อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ต่างๆ ในด้านการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมรอบตัว ชุมชน สังคม ให้คงอยู่ อุดมสมบูรณ์ ไม่เสื่อมสลาย ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก นอกจากนี้ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองหลวงของแระเทศให้มีความสะอาด น่าอยู่ และสวยงามโดยหวังว่าจะเห็นกรุงเทพฯมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะกรุงเทพคือบ้านของเรา และบ้านเมืองหน้าอยู่คนอยู่ก็มีความสุข” ส่วนนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกทม. มาจากการกระทำของมนุษย์ กรุงเทพมหานครยังได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์สร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ด้าน เครือข่ายพันธมิตรเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายทูน หิรัญทรัพย์ Executive Director ได้กล่าวว่า การทำให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่ เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดและตระหนักอยู่เสมอ แต่จะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือ เริ่มลงมือทำจากการช่วยกันคนละไม้ คนละมือและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์เยาวชนพลเมืองดีฯ สหประชาชาติ และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นจิตอาสาให้เป็น “ผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ” ในการคิดและผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ให้กรุงเทพเป็นมหานคร ที่ปราศจากขยะ มลพิษ โดยมีผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร นักเรียนระดับมัธยมต้นในสังกัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทูตเยาวชนจิตอาสา ตาม concept we change world change เพื่อให้เป็น we change Bangkok change

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/activities_2015.php

Connect with us