1447730740

(11 พ.ย. 58) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นธานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการกรุงเทพฯ น่าอยู่และยั่งยืน (Sustainable Bangkok Campaign)” ร่วมกับ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Marco Roncarati, Social Development Division คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และคุณทูน หิรัญทรัพย์, Executive Director เครือข่ายพันธมิตรเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Peace and Development Service Alliance: APPDSA) ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร

รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลกใบนี้ แต่การใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่ประหยัดและขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นภาวะการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมาก ปัญหาเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และปัญหาเสื่อมโทรมของคุณค่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เช่น ดิน น้ำ อากาศ เป็นต้น รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมอันมี สาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์สร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Leaning Center: YCM) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) เครือข่ายพันธมิตรเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Peace and Development Service Alliance: APPDSA) มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมดำเนินโครงการในการรณรงค์ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน รวมถึงประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้นำในการรณรงค์คิดและผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านมลภาวะทางอากาศ น้ำ และขยะ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ปราศจากมลพิษ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เพื่อเป็นวิทยากรด้านอากาศ น้ำ และขยะ การจัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมต้นในสังกัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นฑูตเยาวชนจิตอาสา การจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2559 บริเวณสวนลุมพินี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเดินรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดารปลูกต้นไม้ กิจกรรมการเก็บขยะในลำคลอง และกิจกรรมนำทูตเยาวชนพบสื่อมวลชน

รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดโครงการ “โครงการกรุงเทพฯ น่าอยู่และยั่งยืน (Sustainable Bangkok Campaign)” ประกอบด้วยการหลากหลายกิจกรรม ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรด้วยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

http://203.155.220.174/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=7664

Connect with us