246

(9/11/58) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน” กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM)ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเซียและแปซิฟิก (United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP)เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ปัญหาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ปราศจากมลพิษ ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร

247

http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/9/9/info/25151/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3quot%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99quot-9/11/58

Connect with us