06/10/2014

img_1464102

โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม 3-5 ตุลาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมูลนิธิเดอะบอสส์ร่วมกับสโมสรโรตารี่ กรุงเทพไชน่าทาวน์ คาดหวังเปลี่ยนทัศนคติ เสริมทักษะ ปลูกจิตสำนึก แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม โดยการนำดำเนินการของผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชนฯ YCM (Youth Civic Media Learning Center) 

img_1482102

          นายสพัชญ์นนท์ เซสพีเดส หรือนายทูล หิรัญทรัพย์  กล่าวว่า การเริ่มต้นปฏิรูปสังคม ด้วยการใส่ใจคุณภาพของเยาชน ปลูกฝังกระบวนความคิดอย่างมีระบบ Process of Thinking ให้กับเยาวชน และให้เยาวชนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ตามบทบาท หน้าที่ของพลเมืองดี จนเรียกได้ว่าเป็น ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี Youth Civic Leaders 

              เยาวชนพลเมืองดี สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรณรงค์พัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ของตนเองได้โดยผ่านการใช้สื่อที่ได้รับการอบรม (Youth Media Learning Center) เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ร่วมปฏิรูปสังคม “การมอบโอกาสให้เยาวชน ได้รู้จักกับวิธีการจัดการกระบวนการความคิดและรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์สังคมผ่านสื่อเยาวชน จนเกิดเป็นสังคมปัญญาภิวัฒน์ เริ่มจากก้าวแรกไปพร้อมกัน” 

             กลุ่มเป้าหมายโครงการ YCM  อายุ 13 – 19  ปี เป็นผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม  อายุ 18 – 22 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใกล้บ้านใกล้งานโดยวัตถุประสงค์  ปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างทัศนคติการเป็นผู้นำของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี อบรมให้ความรู้ด้านศิลปะ และความคิดสาร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหลากประเภท  สร้างเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการจริงเพื่อเผยแพร่ตามสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมท้องถิ่น  สร้างการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเพื่อการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์

            สิ่งที่คาดว่าเยาชนจะได้รับคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีแก่ตนเองและสังคม เสริมทักษะแก่เยาวชนในการเป็นผู้นำกลุ่มและสามารถไปต่อยอดทำกิจกรรมในชมชนได้เยาวชนสามารถผลิตผลงานสื่อที่สร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณได้ เยาวชนมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดี ที่สามารถนำไปปฏิบัติสร้างผลงานผ่านสื่อทั้ง 5 ประเภทได้

         ระยะเวลาการจัดอบรม อบรมระหว่างวันที่ 3 4 5 ตุลาคม 2557 และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2557        เยาวชน อายุ 18 – 22 จำนวน 45 คน / 3 เขตวันที่ 4 ตุลาคม 2557     เยาวชน อายุ 13 – 19 จำนวน 180 คน / 3 เขตและ เยาวชนวันแรก 45 คน รวม 225 คน วันที่ 5 ตุลาคม 2557   ผู้ปกครองขอเยาวชน วันที่ 4 ตุลาคม 2557 จำนวน 360 คน เยาวชนวันที่ 3 ตุลาคม 2557 จำนวน 45 คน และเยาวชนวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จำนวน 180 คน รวม 585 คน ทั้งหมด 50 เขตของ กทม. 

               ดร.วิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์  ประธานมูลนิธิ เดอะบอสส์  กล่าวว่า มูลนิธิ เดอะบอสส์ ดำเนินการ ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม ในการจัดหาทุนสนับสนุน โครงการ เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic and Media Learning Center : YCM) การสนับสนุนเยาวชนเป็นวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของมูลนิธิเดอะบอสส์ เนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ และได้พิจารณาแล้วว่า ประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับจาก ผู้ก่อตั้งโครงการ YCM นั้นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรา จึงรับโครงการนี้ไว้ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ เดอะบอสส์

               หลังจากนั้น ผู้สนับสนุจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพไชน่าทาวน์ได้เวียนกันขึ้นมากล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ร่วมโครงการอย่างทั่งถึง ประกอบด้วย นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์คนปัจจุบัน ลินดา รัฐเมธา อดีตนายก คุณภัทรี ตั้งวีรวงษ์ รทร.สิทธิชัย วีรยธรรมนูญ นยก บรรยงค์ เอี่ยมเกรียงไกร อน.ปรีดาภรณ์ ทวีพรสวรรค์ นย.ประสงค์ ศรีนิกร อน.อภิสิทธิ์ พิชยโยธิน ฯลฯ

http://www.thongthailand.com/news/379193/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-.html

Connect with us