wcwc-n-sorkorbor

 

ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี  สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม  โดย  โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”

ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

รับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”

 We Change World Change

————————————————————

เยาวชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) เข้าร่วมงานอบรมผู้นำเยาวชน “โครงการ  “เราเปลี่ยน  โลกเปลี่ยน”  เป้าหมายของโครงการฯ  สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้  คิด  ทำ  โดยการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึก  จิตอาสา มีส่วนร่วม  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิประโยชน์ของตนและผู้อื่น การพิจารณาและคิดวิเคราะห์ การเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคด้วยความปลอดภัย และวิธีรักษาสิทธิ เรียกร้องเบื้องต้น   ผ่านการอบรมและการทำกิจกรรม workshop และถ่ายทอดออกผ่านสื่อรณรงค์

โครงการ  “เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน”  We Change World Change  จัดอบรมในวันจันทร์และอังคารที่  12-13  และวันจันทร์ที่  19  พฤศจิกายน 2561 โดยวันสุดท้ายนั้นจะมีการจัดผลงานนิทรรศการผลงานเยาวชน / มอบประกาศนียบัตร /              เปิดศูนย์เยาวชนฯ  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)  นนทบุรี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wechangeworldchange.com

092-278-8355

 

                                                                                                             sorkorbor-n-sbac-this-one


Toon in Training

                                              picture1 WCWC Youths

Connect with us