ThaiKing


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

“…การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง  การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์…”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐

 

เพราะเราทุกคน…ต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมไทย การจะพัฒนาสังคมให้ดีได้นั้น จึงควรที่จะเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคล ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่รอช้าที่จะลงมือสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปสังคมให้มีคุณภาพ ผ่านการ “สร้างคน” ซึ่งเราเชื่อว่า กำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมได้อย่างมากนั้นก็คือ “เยาวชน”

การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าใจวิธีการจัดกระบวนการความคิด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา และมีทักษะในการสร้างสื่อคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคม
จึงเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ

YCM (Youth Civic Media Learning Center)
ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม

ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM) ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยคุณทูน หิรัญทรัพย์ ผู้อุทิศตนเป็นเวลากว่าครึ่งชีวิตในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาความคิด และการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชน ด้วยความมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคม และประเทศชาติในฐานะคนไทยคนหนึ่ง โดยโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากมูลนิธิเดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยคุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

 dr-wisutti-theboss

          “เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต คำถามคืออนาคตจะอยู่ในมือของใคร?
คำตอบจึงเป็นทุกการกระทำของผู้ใหญ่ในวันนี้ที่ลงมือขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน”

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานมูลนิธิเดอะบอสส์ 

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในสังคมปัจจุบัน อาจไม่ได้เกิดจากคนที่ทำสิ่งไม่ดี
แต่คือการที่ผู้คนนิ่งเฉยต่อการลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
จากประสบการณ์ที่ทำงานกับเด็กมายาวนาน ทำให้ผมเห็นว่า
เด็กและเยาวชน มีความคิดและมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ที่แตกต่าง และน่าสนใจ
ผมจึงอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสใช้พลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม”

คุณทูน หิรัญทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการ

ติดตามเรา