ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM) เป็นโครงการฝึกอบรมเยาวชน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะหลักในสองด้านคือ

 • การเรียนรู้วิธีการจัดการกระบวนการความคิด การวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองดี และมีจิตอาสา ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม และกล้าที่จะลุกขึ้นมาลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม
 • การเรียนรู้ทักษะการทำสื่อ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคม ตลอดจนรณรงค์สร้างสรรค์สิ่งดีๆ โดยใช้สื่อ 5ประเภท มาเป็นตัวกลางในการสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ได้แก่
  1. สื่อโทรทัศน์
  2. สื่อวิทยุ
  3. สื่อสิ่งพิมพ์
  4. สื่อออนไลน์
  5. สื่อกิจกรรมพิเศษ (Event)

YCM เป็นโครงการที่ทำการอบรมอย่างต่อเนื่อง เยาวชนจะสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม และรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมและโครงการที่สืบเนื่องเกิดขึ้นแล้วมากมาย เช่น เครือข่ายสื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย (TYMN), โครงการกรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน (SBC), โครงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติ (UNESCAP) ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะสร้างแรงกระเพื่อม ให้เกิดการแตกหน่อ ต่อยอด ขยายวงกว้างไปสู่การปฏิรูปคุณภาพสังคมได้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรา