mission02

 • พัฒนาเยาวชนผ่านการอบรม
 • ให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความคิด และการเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา
 • ให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์สื่อ และการทำโครงการเพื่อสังคม / ธุรกิจเพื่อสังคม
 • สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในระดับบุคคล ขยายสู่ครอบครัว และสังคม
 • เกิดการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ดีอย่างยั่งยืนโดยใช้สื่อรณรงค์ และเยาวชนเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

 

 Structure โครงสร้าง

ycm-structure-final

 

Contributor ผู้สนับสนุน

 • มูลนิธิเดอะบอสส์ (ผู้สนับสนุนหลัก)
 • หน่วยงานรัฐ / องค์กรไม่แสวงหากำไร
 • ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

 

Project โครงการ

We Change World Change

เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน

 • Young Green Blood
 • Eco-School Program
 • Media / Social Project & Social Enterprise

โครงการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม โครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน อายุ 13 – 24 ปี

ระยะเวลาโครงการ : เป็นโครงการระยะยาว

 

Youth Career Exploration Program

หลักสูตรใกล้บ้านใกล้งาน

โครงการส่งเสริมให้ทักษะด้านการทำงานแก่เยาวชน และส่งเสริมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าฝึกงานที่ตนเองสนใจภายในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน อายุ 18 – 24 ปี

ระยะเวลาโครงการ :

Training Course 3 days

เรียนรู้การทำงาน และฝึกงาน 1 day + 4 months

 

Youth Civic Media Learning Center (YCM)

ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม

ศูนย์ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการกระบวนการความคิด การวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองดีและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ใช้สื่อรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ในสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน อายุ 13 – 19 ปี

ระยะเวลาโครงการ :

Training3 Days / Camp 10 – 15 Days

 

Outcome ขยายผล

ขยายเครือข่ายภาคีจาก 50 เขต สู่ระดับประเทศ และ AEC

รณรงค์ปฏิรูปสังคม ด้วยสื่อ 5 ประเภท (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ อีเวนท์)

 

Youth Civic & Leadership Volunteer ผู้นำเยาวชนพลเมืองดีจิตอาสา

ผู้นำเยาวชนพลเมืองดีจิตอาสา สร้างเครือข่ายการทำงานแบบขยายวงกว้าง สร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปสังคมให้ดีกว่าเดิม

ติดตามเรา