ช่วงที่ 1 : กิจกรรมอบรมปลูกความคิดและการเป็นพลเมืองดีจิตอาสา

 • กระบวนการความคิด (POT: Process of Thinking)
 • การตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองดี และจิตอาสา (Youth Civic Knowledge)

 

ช่วงที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้เพื่อต่อยอด

2.1 พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสื่อ

หลักสูตรการผลิต

 1. สื่อโทรทัศน์ (Youth Television)
 2. สื่อวิทยุ (Youth Radio)
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Youth News & Magazine)
 4. สื่อออนไลน์ (Social Network)
 5. กิจกรรม (Event & Activities)

เพื่อรณรงค์สร้างสรรค์สังคมในประเด็นต่างๆ

 • การรณรงค์เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
 • การรณรงค์เพื่อสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว
 • การรณรงค์เพื่อชี้ประเด็นภัยสังคม

2.2 เสริมสร้างความรู้ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม

 • การคิดและลงมือทำกิจกรรม / โครงการเพื่อสังคม
 • กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)

 

ช่วงที่ 3 : ปฏิบัติหน้าที่เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม

 • สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
 • สรุปประเด็นและแนวทางการดำเนินงาน
 • ดำเนินกิจกรรม / ผลิตและกระจายสื่อ

 

ช่วงที่ 4 : พัฒนาและขยายผลโครงการ YCM

สร้างเครือข่าย ขยายผล 3 ระดับ

 • ระดับกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
 • ระดับภูมิภาคอาเซียน

ติดตามเรา